ФОРМИ НА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Студентски проекти во Семос Академија за графички дизајн, 2020-21

Форми на графички дизајн

Студентски проекти во Семос Академија за графички дизајн, 2020-21.

Врз основа на дадените брифови, студентите имаа задача да изработат плакат на тема Екологија, и мокап за пакување дизајнирајќи своја оригинална креатива.

Предмет:

Ментор:

Типографија

м-р Ленче Наумовска

СЛИЧНИ ПРОЕКТИ

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА!

Погледни ги сите проекти!

ПОРТФОЛИО